3 star hotels

  • Exterior - Hotel Globus Prague - Chodov

  • Room - Hotel Rudolf - Havirov

  • Bellevue Restaurant - Spa Hotel Akademic Behounek - Jachymov

  • Zernoseky lake - Marina Labe - Pistany

  • Restaurant - Orchidea Wellness Hotel - Velky Meder - Slovakia

3 star hotels Czech republic