Prostejov

  • Water - Smetana Orchards - Prostejov

  • Statue - K.H.Borovský - Hlavacek sq. - Prostejov

  • Ceremonial Hall - foyer - Town Hall - Prostejov

  • In Front Of The Townl Hall - T.G.Masaryk Square - Prostejov

  • Tower - Clock machine - Town Hall - Prostejov

Restaurants

Shopping Mall

Virtual tours