Prostejov

  • Statue - St. John of Nepomuk - T.G.Masaryk Square - Prostejov

  • West side - Chateau - Prostejov

  • The green lounge - Town Hall - Prostejov

  • Tower - Clock machine - Town Hall - Prostejov

  • 2nd mezzanine - Town Hall - Prostejov

Virtual tours