Golf

  • Driving Range - Golf Club Austerlitz In Slavkov - Slavkov u Brna

  • Hole no. 4 - Golf Resort - Karlstejn

  • Hole no. 2 - Golf Resort - Karlstejn

  • Building - Golf Sokolov - Sokolov

  • 2b - 1. Golf Club - Most