Castello scaligero

  • Courtyard - Castello scaligero - Sirmione

  • Walls - Castello scaligero - Sirmione

  • Tower - west view - Castello scaligero - Sirmione

  • Tower - south view - Castello scaligero - Sirmione

Virtual tours