Vysocina Region Brzkov Chapel of st. John of Nepomuk

Chapel of st. John of Nepomuk