Town Hall

  • 2nd floor - Town Hall - Prostejov

  • Ceremonial Hall - foyer - Town Hall - Prostejov

  • Ground floor - hall - Town Hall - Prostejov

  • View Point - East - Town Hall - Prostejov

  • Room Next to Ceremonial Hall - Town Hall - Prostejov

Virtual tours