Vysocina Region Svratka Primary school and Kindergarden