Health care

  • Entrance - year 2010 - Bohumin municipal hospital - Bohumin

  • Intensive-care Unit - Bohumin municipal hospital - Bohumin

  • Green Roof - Silver terraces - Jihlava

  • Surgery - Bohumin municipal hospital - Bohumin

  • Interna - Bohumin municipal hospital - Bohumin