Barumini

  • Street - Nuraghe Su Nuraxi Di Barumini - Barumini

  • Inside The Tower (2) - Nuraghe Su Nuraxi Di Barumini - Barumini

  • Tower Interior - Nuraghe Su Nuraxi Di Barumini - Barumini

  • Up - Nuraghe Su Nuraxi Di Barumini - Barumini

  • Central Tower - Nuraghe Su Nuraxi Di Barumini - Barumini

Italy

Region: Sardinia

Virtual tours