World Poland Kraków Main Market Square
Prague's squares 6010
Main Market Square

Christmas Market 0.08 km