The Prague British School at Praha 6

  • Assembly Hall - The Prague British School at Praha 6 - Liboc

  • ExtraTime - The Prague British School at Praha 6 - Liboc

  • Extratime (2) - The Prague British School at Praha 6 - Liboc

  • Playground - The Prague British School at Praha 6 - Liboc

  • Foundation Stage Unit (1) - The Prague British School at Praha 6 - Liboc

Virtual tours