The Prague British School at Praha 6

  • Assembly Hall - The Prague British School at Praha 6 - Liboc

  • Dining room - The Prague British School at Praha 6 - Liboc

  • Reception - The Prague British School at Praha 6 - Liboc

  • Classroom - The Prague British School at Praha 6 - Liboc

  • Foundation Stage Unit (2) - The Prague British School at Praha 6 - Liboc

Virtual tours